KVKK Müşteri ve Tedarikçi Metni

MURAT PLASTİK AMBALAJ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İŞ ORTAKLARI, TEDARİKÇİLER VE MÜŞTERİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Kimliği

 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Murat Plastik Ambalaj San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “MuratPlastik” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Bunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamın gelir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir.

 

B.Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki  Sebebi

 

Toplanan veriler, MuratPlastik’in iş ortaklarından ve tedarikçilerinden aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel veriler:

 • Bayilik sözleşmesi, tedarikçi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, nakliye sözleşmesi, satış sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil v.s. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • MuratPlastik’in katıldığı eğitimler, seminerler, fuarlar kanalı ile,
 • www.muratplastik.com kanalı ve iletişim formu ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden MuratPlastik adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Teknik servis ve çağrı merkezi kanalları ile toplanmaktadır.

 

Bu bilgiler, MuratPlastik’in iş ortaklarına ve tedarikçileriyle daha kaliteli ve iyi iletişim kurabilmesi, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, teminatlandırma ve risk analizlerinin yapılabilmesi gayesi ile KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde  işlenecektir.

 

KVKK m. 5’te kişisel verilerin işlenme şartları şu şekilde açıklanmıştır: Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK m.6’da ise özel nitelikli kişisel veriler ve bunların işlenme şartları ifade edilmiştir: Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikli kişisel verilerden, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan şirket ve kişisel verileriniz ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi ve vergi kimlik numaranız, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport vs. gibi kimlik bilgileri, adres bilgisi, telefon numarası, şirkete ait bilgiler, IP adresleri vs. iletişim bilgileri, elektronik posta adresi ve içerikleri, alıcı teslimat bilgileri, anlık mesajlaşma bilgileri, banka bilgileri, malvarlığı bilgisi, finansal profil vs. finansal bilgiler, aile bireyleri ve yakınları bilgisi, referans bilgileri, fotoğraflar ve kamera kayıtları vs. gibi görsel/işitsel bilgiler ve talep/şikayet yönetimi bilgileridir. Kanunların emredici hükümleri gereği bilgilerin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

MuratPlastik’in sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie(çerez) uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. MuratPlastik’in Çerez Politikasına www.muratplastik.com  internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

C.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak MuratPlastik ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siparişlerin işleme konulması ve ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,
 • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme maksadıyla,
 • Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi amacıyla,
 • Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi,
 • Yeni ürünlerle ilgili bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,
 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

D.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
 • Şirketimizin hissedarı olan şirket ve şahıslara, iştiraklerimizle,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi
 • amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • MuratPlastik adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • MuratPlastik’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük ve nakliye firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Buna ek olarak, kişisel verileriniz MuratPlastik’in yurtdışında bulunan serverlarına aktarılabilecektir.

E.Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi MuratPlastik’in Yakuplu Mah. Sanayi Cad. Parıltı Sok. Dış Kapı No:68 K Blok313-325 Beylikdüzü/İstahbul adresine (konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak) veya www.muratplastik.com adresimizdeki iletişim formu vasıtasıyla bize gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

MUVAFAKATNAME

Kişisel verilerimi kendi isteğimle Murat Plastik Ambalaj San. Ve Tic. LTD. ŞTİ (“MuratPlastik”)’e sundum.

İşbu Muvafaktanme kapsamında, söz konusu kişisel verilerimin ekte yer alan Murat Plastik Ambalaj San. Ve Tic. LTD. ŞTİ İş Ortakları, Ve Tedarikçiler Ve Müşterilere Yönelik Aydınlatma Metni işlenmesine muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 

Unvan:

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:

WHATSAPP İLE BİLGİ ALIN BİZİ ARAYARAK TEKLİF ALIN